Wilt u een weg in de gemeente Doetinchem volledig afsluiten om werkzaamheden uit te voeren? Dan moet u dit twee weken voor de geplande afsluiting een aanvragen bij Buha.

Alleen voor het volledig afsluiten van de weg

Het plaatsen van bijvoorbeeld een container, steiger, kraan of hoogwerker op de weg hoeft u niet te melden als de openbare weg niet volledig wordt afgesloten en er meer dan 3.5 meter ruimte overblijft voor de doorgang van gemotoriseerd verkeer. Wel moet u aan de veiligheidsregels voldoen. Deze veiligheidsregels kunt u op deze pagina lezen.

Geen kosten

Aan deze aanvraag zitten geen kosten verbonden.

Vul het formulier in en wacht op reactie

De aanvrager is verantwoordelijk voor het juist invullen en tijdig indienen van onderstaand aanvraagformulier. Nadat u toestemming heeft ontvangen van de wegbeheerder mag u gedurende de aangevraagde periode de weg afsluiten. De wegbeheerder mag anders besluiten bij conflicterende werkzaamheden en/of omleidingen. De wegbeheerder zorgt ervoor dat onder andere de hulpdiensten geïnformeerd worden over deze wegaansluiting. 

Klik hier om naar het aanvraagformulier te gaan.

Parkeert u in een parkeerverbodzone of voetgangersgebied? 

Dan moet u hiervoor vooraf een ontheffing aanvragen op https://parkeren.buha.nl. Aan deze ontheffing zitten kosten verbonden. Parkeert u op een betaalde parkeerplaats, dan kunt u gebruik maken van de parkeerautomaat of een parkeerapp.

Voorwaarden voor het plaatsen van een container, steiger, kraan of hoogwerker

De container, steiger, kraan of hoogwerker moeten op eigen terrein geplaatst worden als hier voldoende ruimte voor is. Is die ruimte er niet, dan kan er gebruik gemaakt worden van de openbare weg, met inachtneming van onderstaande voorwaarden:

 • De container, steiger, kraan of hoogwerker moet zo geplaatst worden dat de minimale verkeersdoorgang van 3,50 meter dient gewaarborgd blijft. Dit is noodzakelijk voor hulpdiensten. 
 • De container, steiger, kraan of hoogwerker mogen niet worden geplaatst binnen een afstand van 2,00 meter van brandkranen en/of 0,75 meter van straatkolken of putten. 
 • De container, steiger, kraan of hoogwerker moet rondom worden voorzien van een rood-wit geblokte markering op een hoogte van minimaal 40 cm en maximaal 80 cm boven het wegdek. 
 • Aan de voor- en achterzijde van de container, steiger, kraan of hoogwerker - gezien in de rijrichting, waarin deze is geplaatst - dienen twee goedwerkende witte en rode reflectoren op ten hoogste 40 cm boven het wegdek en niet meer dan 20 cm binnenwaarts van de uiterst linker- en rechterzijde te zijn aangebracht. 
 • De container, steiger, kraan of hoogwerker dient zodanig te worden geplaatst, dat hiervan zo weinig mogelijk hinder wordt ondervonden door andere weggebruikers.
 • Er dienen maatregelen te worden getroffen, waardoor (bijna) ongelukken worden voorkomen.
 • De container, steiger, kraan of hoogwerker mag niet worden geplaatst op de volgende plaatsen:
  1. In voetgangersgebieden, als de vrije doorgang van het verkeer wordt belemmerd;
  2. In openbaar groen;
  3. Op trottoirs, tenzij een minimale voetgangersdoorloop van 1,50 meter gewaarborgd kan worden.
 • De container, steiger, kraan of hoogwerker wordt enkel gebruikt gedurende de uit te voeren werkzaamheden en daarna zo spoedig mogelijk verwijderd.
 • De container, steiger, kraan of hoogwerker dient in goede staat van onderhoud te verkeren en mag, als deze op de openbare weg is geplaatst, onder geen enkele omstandigheid door onbevoegden of ten gevolge van eventuele helling van het wegdek verrijdbaar zijn. 
 • De container, steiger, kraan of hoogwerker dient op de openbare weg op zodanige wijze te worden geplaatst, dat beschadiging van het wegdek wordt voorkomen. 
 • In het centrum van Doetinchem zijn alleen dichte containers toegestaan. 
 • De gebruiker van de container, steiger, kraan of hoogwerker is aansprakelijk voor alle schade die als gevolg van het plaatsen, hebben of verwijderen van de  container, steiger, kraan of hoogwerker aan eigendommen van derden of van de gemeente wordt toegebracht en dat deze schade op kosten van de houder zal worden hersteld. 
 • Gedurende de aanwezigheid van de container, steiger, kraan of hoogwerker en in de periode daarna mogen op de openbare weg geen voor de container, steiger, kraan of hoogwerker bestemde stoffen of materialen liggen of blijven liggen. 
 • Bij het storten van vuil van een hoger gelegen verdieping moet gebruik worden gemaakt van een gesloten stortkoker, waarbij de container, steiger, kraan of hoogwerker door middel van dekzeilen en schotten zodanig moet worden afgeschermd dat er geen gevaar ontstaat voor personen en/of derden. Ook mogen derden geen hinder ondervinden van opwaaiend stof. 
 • Aanwijzingen gegeven door de daartoe bevoegde ambtenaren van de politie en de gemeente, in het belang van openbare orde en veiligheid, dienen onmiddellijk te worden opgevolgd. 
 • De container, steiger, kraan of hoogwerker moet, van een half uur voor zonsondergang tot een half uur na zonsopgang en bij dag, wanneer door omstandigheden, in het bijzonder van atmosferische aard, het daglicht onvoldoende is, voorzien zijn van een deugdelijke verlichting om de aanwezigheid van de container/ steiger/ kraan/ hoogwerker door verkeersdeelnemers tijdig te doen opmerken.