Buha beheert in opdracht van de gemeente Doetinchem ongeveer 34.000 straat- en laanbomen. Het boombeleid en boombeheer van de gemeente Doetinchem is erop gericht om zoveel mogelijk bomen en groen te behouden.

Bomen leveren een belangrijke bijdrage aan de belevingswaarde van een stad of dorp. Ook geven bomen verkoeling, vangen water af, leggen CO2 vast, zuiveren de lucht en zijn ze van groot belang voor de biodiversiteit. Daarom hechten de Buha en gemeente Doetinchem veel waarde aan de bomen in de stad.

Beheer en onderhoud

Snoeiwerkzaamheden

Alle laan- en solitaire bomen worden eens in de drie jaar onderhouden. Tijdens deze snoeiwerkzaamheden worden de zogenaamde probleemtakken verwijderd. Probleemtakken zijn afgestorven takken, laaghangende takken, gebroken en gescheurde takken.

Boomveiligheidscontrole

We onderhouden onze bomen goed en controleren ze regelmatig op gezondheid, stabiliteit en veiligheid. De controles vinden iedere drie jaar plaats. Dit gebeurt door boomdeskundigen die advies geven over de te nemen maatregelen. Als blijkt dat een boom niet meer voldoet aan de veiligheidseisen, dan treffen wij passende maatregelen. Daarbij is het behouden van de bomen het uitgangspunt.

Soms brengt het behouden van een boom onaanvaardbare risico’s met zich mee. Dan is vervangen helaas onvermijdelijk.

Herplanten

Foto van nieuwe bomen

We streven ernaar om het huidige bomenbestand op peil te houden. Want ondanks boomziekten of bouwopgave in de stad, willen we graag het huidige bomenaantal behouden en waar mogelijk vergroten.

De gemeente Doetinchem heeft de ambitie om de verwijderde bomen 1 op 1 te herplanten.

Het herplanten van de bomen kost tijd. Zo doen we eerst onderzoek om na te gaan of de bodem gezond is, moet de stobbe van de vorige boom verwijderd worden, en als laatste richten we een geschikte groeiplaats in voor de nieuwe boom. Zo hebben bomen de beste kans om zich goed te ontwikkelen.

In de voorbereiding van een geschikte groeiplaats zit ook een aantal onderzoeken, onder andere naar ondergrondse kabels en leidingen, bodemkwaliteit en archeologisch en ecologisch onderzoek.

Soms kan de boom niet op dezelfde plek herplant worden. Door bijvoorbeeld kabels en  leidingen in de grond, verharding of gebrek aan ruimte voor de boom om goed te kunnen groeien. In dat geval weegt de kwaliteit van de groeiplaats zwaarder dan het aantal terug te planten bomen. Dit kan dus betekenen dat er minder bomen aangeplant worden, maar deze bomen kunnen dan wel volwassen worden en dragen zo meer bij aan de groene uitstraling (kwaliteit voor kwantiteit).

Divers en duurzaam bomenbestand

Omdat de gemeente bomen belangrijk vindt, planten we bomen terug. Hierbij is de inzet een duurzaam bomenbestand. De gemeente zet in op diversiteit, dus meerdere soorten bomen in één rij. Ook vormt de gemeente gazons om met kruidenmengsels of beplanting voor meer insecten, bijen en vlinders. Een ander aspect is de groeiplaats van een boom. Deze moet kwalitatief hoogwaardig zijn, zodat een boom goed kan groeien en gezond blijft. Vaak wordt daarvoor de bestaande grond opgewaardeerd en krijgen bomen ondergronds een zo groot mogelijke groeiplaats.

Vellingskaart

Door gebrek aan ruimte hebben bomen in de stad soms te kampen met zuurstoftekort, droogte en wortelbeschadiging. Hierdoor is het voor een boom niet gemakkelijk om te groeien en kan de gezondheid van de boom afnemen. Vooral bomen in verharding kunnen het moeilijk hebben wanneer ondergronds niet voldoende ruimte is. Ook kan een boom een slechte gezondheid hebben na aantasting door ziekten en plagen of vanwege ouderdom.

Als de boom geen gevaar vormt voor zijn omgeving, laten we deze zo lang mogelijk staan. Vormt de boom wel een gevaar en staat de boom op een locatie met een 'matig tot hoog risicoprofiel’, dan moeten we de boom kappen. Hoe drukker de locatie, hoe hoger het risico dat de boom schade of letsel kan veroorzaken. In sommige gevallen kan een boom langer blijven staan als deze bijvoorbeeld wordt gesnoeid.

Ook dode bomen kunnen gevaarlijk zijn. Daarom halen we dode bomen op drukke plekken weg. Op locaties met weinig risico op het ontstaan van schade of letsel laten we meestal de stam staan (spechtboom). Dode bomen zijn namelijk van waarde voor de natuur.

Soms brengt het behouden van een boom dus onaanvaardbare risico’s met zich mee en moeten we overgaan tot kappen en vragen we (indien noodzakelijk) een kapvergunning aan. Wanneer een boom een acuut gevaar vormt voor zijn omgeving, hoeven we geen vergunning aan te vragen. Wij mogen de boom dan direct kappen of fors snoeien. Dit heet noodkap.

Voorafgaand aan de kap van bomen, onderzoekt de gemeente of in het kader van de Wet natuurbescherming beschermde planten of (verblijfplaatsen van) dieren in het geding zijn.

Hinder door gemeentelijke bomen

Overlast door bijvoorbeeld vallend blad, insecten, vogels en schaduw is geen reden voor het kappen van een gemeentelijke boom.

Uitzonderingen

Er worden slechts maatregelen genomen tegen overlast en/of hinder door gemeentelijke bomen of van daarin levende insecten/ dieren, als er sprake is van onrechtmatige hinder (beoordeeld op basis van de aard, ernst en duur van de overlast, en plaatselijke omstandigheden). Hiervoor geldt bovendien dat het uiterlijk en het voortbestaan van de boom door deze maatregelen niet mag worden aangetast.

Bomen en zonnepanelen

De gemeente juicht duurzame initiatieven als het plaatsen van zonnepanelen toe. Tegelijkertijd hecht zij een grote waarde aan de bescherming van het groen en de bomen. Daarom is de gemeente terughoudend met het verlenen van toestemming om bomen te kappen of gemeentelijke bomen te snoeien. Rond zonnepanelen gelden daarom de twee volgende uitgangspunten:

  • Schaduw van bestaande gemeentelijke of particuliere bomen is nooit een reden tot snoeien of kappen. Bij het plaatsen van zonnepanelen moet de bewoner rekening houden met bestaande en te verwachten omgevingsfactoren.
  • Bij het planten van nieuwe bomen houdt de gemeente rekening met de positie van de boom ten opzichte van de zon en nabije woningen. Vanwege de hoeveelheid andere randvoorwaarden voor boomaanplant (zoals kabels en leidingen, etc.) kan dit echter niet altijd.

Vraag of melding

Heeft u vragen over een boom, dan kunt u contact opnemen met Buha via (0314) 377 444 of het meldformulier. Vermeld hierbij zo duidelijk mogelijk de plek van de boom.