Op deze pagina vindt u informatie over roeken, de mogelijke overlast en wat we daaraan kunnen doen. Buha heeft van de gemeente Doetinchem de opdracht gekregen om de roeken jaarrond te monitoren, iedere vijf jaar een nieuw beschermingsplan te schrijven en het college te adviseren over het wel of niet ingrijpen op overlastlocaties.

De roek

De roek is een sociaal levende vogel. De roek eet, slaapt en broedt in groepen (kolonies). De roek broedt het liefst in populieren, maar ook in essen en eiken. Doordat roeken zo sociaal zijn, leren jonge roeken als snel waar voedsel te vinden is, welke bomen geschikt zijn om in te nestelen en waar het veilig is.

Beschermde vogel

De roek komt van nature voor in een landschap waar weiden, akkers en bosjes elkaar afwisselen. In het verleden is er echter veel op de roek gejaagd. Mede door de jacht en onopzettelijke vergiftiging met landbouwbestrijdingsmiddelen was het aantal roeken in Nederland rond 1970 op een dieptepunt. Rond deze periode is de roek beschermd. Het aantal roeken daalt nog steeds in Nederland. Door menselijke verstoringen verspreiden de voorheen grote roekenkolonies zich steeds meer in kleinere kolonies op verschillende locaties richting de bebouwde kom. In 2016 waren er in de gemeente Doetinchem 20 broedlocaties, eind 2020 waren dat er 27.

Waarom broeden roeken in de bebouwde kom?

Door het vele jagen op de roek in het verleden hebben de roeken in de bebouwde kom bescherming opgezocht. De veiligheid van de bebouwing wordt van ouder op jong doorgegeven.

Overlast

Buha krijgt klachten van inwoners die dichtbij een broedlocatie wonen. De klachten gaan over het geluid dat de roeken maken en de uitwerpselen. Niet iedere inwoner ervaart de aanwezigheid van roeken als overlast. Er zijn ook inwoners voorstander zijn van de roeken in hun wijk of die vinden dat roeken nu eenmaal bij de natuur horen.

Wat doen Buha en de gemeente Doetinchem om overlast te voorkomen?

Vogels horen in de natuur en bij het wonen in een groene omgeving. Om de overlast te beperken zorgen we ervoor dat geschikte locaties aantrekkelijk blijven. Toch kan de overlast van de roeken zo groot worden, dat het nodig is om als mens in te grijpen in de natuur.

Regels en wetgeving

Net als alle andere vogels die van nature in het wild in Nederland voorkomen, zijn roeken beschermd op grond van de wet Natuurbescherming. De roek is een koloniebroeder en komt elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden. Daar is hij zeer honkvast in. Ze zijn daarbij afhankelijk van de bebouwing of natuurlijke omgeving met herkenbare punten. Dit is de reden dat behalve de roek ook zijn nest het hele jaar beschermd is.

Verplaatsing

Voordat Buha kan ingrijpen moeten wij een aanvraag doen voor een ontheffing bij de provincie. Na het verkrijgen van de ontheffing, volgt meestal een verplaatsing van de nesten. De nesten moeten we zo compleet mogelijk verwijderen en verplaatsen naar een nieuwe locatie. Het is niet makkelijk om de roeken te verplaatsen. Roeken blijven vaak toch terugkeren naar de plek waar ze uit het ei zijn gekropen. Roeken kunnen heel snel een nieuw nest bouwen. We moeten daarom nog een aantal keren terug naar de overlastlocatie om de bomen te controleren. Wanneer het eerste ei in het nest ligt, mogen wij niets meer doen.

Wij willen voorkomen dat roeken door te verplaatsen op andere plekken overlast veroorzaken. Het risico op verstoring is er bij iedere ingreep. Om de kolonie roeken zo min mogelijk te verstoren, hanteren wij afstanden van woningen tot de tuinen. In iedere situatie is dit maatwerk. De randen van de kolonie worden dan iets opgeschoven. Dit zorgt voor een afname van de overlast door uitwerpselen van de roeken. Geluidsoverlast wordt minder, maar is hiermee niet te voorkomen.

Geschikte broedlocaties

Binnen de gemeente is er ook een aantal zeer geschikte broedlocaties. Hier zijn de roeken niemand tot overlast. Deze plekken willen we behouden en versterken door het vervangen van bomen wanneer deze op het einde van hun levensduur zijn.

Daarnaast proberen wij plekken die geen directe overlast geven aan omwonenden aantrekkelijk te maken voor roeken. Dit doen wij door ‘loknesten’ in bomen op te hangen. Helaas heeft dit tot nu toe weinig effect gehad.

Balanceren tussen woonplezier, wetgeving en financiën

Roeken zijn een beschermd onderdeel van de natuur en laten zich niet makkelijk verplaatsen. Toch zorgen de vogels in bepaalde maanden voor overlast in enkele wijken en tasten zo het woonplezier van de inwoners aan. Het verplaatsen van nesten aan de ‘buitenranden’ is op de grootste overlastlocaties een goede optie. Met het verplaatsen van de nesten zijn echter wel veel werkzaamheden en kosten gemoeid. Daarom maakt het college van burgemeester en wethouders jaarlijks zorgvuldig een afweging wat er gedaan moet worden op de overlastlocaties.

Contact met ons opnemen

Heeft u vragen, wilt u meer informatie of wilt u een melding doen? Dan kunt u contact met ons opnemen.

Roekenbeschermingsplan gemeente Doetinchem 2022-2026