Privacyverklaring Buha bv

In het kader van haar dienstverlening voor gemeenten, zoals afvalinzameling en het beheer en onderhoud van de openbare ruimte, verwerkt Buha bv persoonsgegevens. Uiteraard gaat Buha bv vertrouwelijk en zorgvuldig met uw persoonsgegevens om.

Verwerkingsverantwoordelijke

Voor een deel van de hierna genoemde verwerkingen geldt uw gemeente als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de privacyregelgeving. Dit betekent dat uw gemeente verantwoordelijk is voor de naleving van de privacyregels en dat Buha bv is gebonden aan de afspraken met uw gemeente over de omgang met uw gegevens.

Voor het gebruik van sommige van uw gegevens is Buha bv zelf verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de privacyregelgeving. Bijvoorbeeld voor de gegevens die u achterlaat op onze websites of apps. Om u zo volledig mogelijk te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens informeren wij u zowel namens Buha bv als namens de gemeenten waarvoor wij diensten verlenen.

Gegevensverwerkingen

In het kader van de afvalinzameling en andere werkzaamheden die Buha bv in opdracht van gemeenten verricht worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

Afvalinzameling bij huishoudens:

 • adres (zonder persoonsnamen);
 • nummer afvalpas of nummer minicontainer op adresniveau, uniek identificatienummer, niet gekoppeld aan persoonsnamen;
 • aantal ledigingen of stortingen (via afvalpas);
 • data en tijdstippen van afvalledigingen of stortingen;
 • inhoud minicontainers van bepaalde adressen.

Bijzondere regeling voor luiers en medicinaal afval

 • Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres;

Afvalinzameling bij bedrijven (Reinigingsrecht)

 • bedrijfsnaam;
 • telefoonnummer;
 • adres van het bedrijf;
 • e-mailadres van het bedrijf;
 • naam contactpersoon.

Afvalbrengpunt - alle bezoekers

 • Camerabeelden;
 • Wanneer het vermoeden bestaat dat inwoners  hun afval op een verkeerde plek gaan dumpen noteren onze medewerkers het kenteken van de auto.

Afvalbrengpunt - inwoners gemeente Bronckhorst

 • nummer afvalbrengpas in combinatie met het aantal ledigingen per afvalsoort

Beheer openbare ruimte

 • NAW-gegevens (in voorkomend geval van gemachtigde);
 • kadastrale gegevens;
 • handhavingsgegevens; 
 • zaaknummer (toegekend door uw gemeente);
 • vergunningen;
 • aanvullende documenten;
 • e-mailadres;
 • (mobiele) telefoonnummer(s);
 • inhoud verzoek/klacht/melding.

Contact en informatie (bij verzoek, aanvraag, melding of klacht via telefoon, app of website)

 • NAW-gegevens;
 • geslacht;
 • (mobiele) telefoonnummer(s);
 • e-mailadres;
 • betaalgegevens;
 • inhoud verzoek/klacht/melding;
 • metadata (wachttijd, duur gesprek, frequentie, gesprekspartner, telefoonnummer);
 • datum en tijdstip;
 • webcare gegevens (gebruikersnaam, profielfoto, beschrijving);
 • nummer afvalpas;
 • machtigingsformulier;
 • door u ingevulde bewonersonderzoeken;
 • locatiegegevens.

Website

 • IP adres(sen);
 • gebruikersnaam;
 • wachtwoord;
 • (mobiele) telefoonnummer(s);
 • e-mailadres;
 • cookies (Google Analytics).

Mobiele applicatie(s)

 • adresgegevens;
 • technische gegevens van apparaat (device ID);
 • e-mailadres (optioneel);
 • (mobiele) telefoonnummer(s).

Fietsendepot

 • NAW-gegevens;
 • merk fiets;
 • omschrijving fiets;
 • datum en tijdstip;
 • handtekening;
 • e-mailadres;
 • (mobiele) telefoonnummer(s).

Doelen van verwerking

In het kader van haar dienstverlening verwerkt Buha bv uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden die de gemeenten daarvoor stellen en een aantal eigen doeleinden, zoals:

 • het behalen van milieudoelstellingen en het optimaliseren van het afvalbeleid;
 •  de uitvoering van afvalinzameling. Hieronder valt ook het adresgebonden inzamelen van afvalstoffen. Hierdoor is het mogelijk ook op afspraak afvalstoffen in te zamelen;
 • het verstrekken van containers. Op basis van artikel 10 uit de afvalstoffenverordening is het verboden huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling aan te bieden anders dan in overeenstemming met de door burgemeester en wethouder te stellen regels over het gebruik van inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen voor het aanbieden ter inzameling bij een perceel. De adressen zijn nodig om te weten welke containers bij een bepaald perceel horen.
 • het verstrekken van afvalpassen. Een afvalpas is vereist voor toegang tot een ondergrondse inzamelcontainer voor restafval. De persoonsgegevens zijn nodig om te bepalen of iemand in aanmerking komt voor een afvalpas.
 • voor de toets/check of inwoners voldoen aan de bijzondere regeling voor luiers en medicinaal afval;
 • het voorkomen van afvaltoerisme;
 • het voorkomen van afvalstortingen door bedrijven bij voorzieningen voor particulieren;
 • het beheer van, controle op en handhaving van het gebruik van het Buha brengpunt;
 • de controle op de naleving en handhaven van de gemeentelijke afvalstoffenverordening;
 • het verbeteren van de efficiency van de inzameling van afvalstoffen en kostenbeheersing (zoals routeoptimalisatie);
 • de beantwoording van vragen, het behandelen van meldingen en klachten;
 • het vaststellen van de totale kosten van afvalverwijdering;
 • de communicatie en het verstrekken van informatie over afvalinzameling;
 • het geven van (individuele) voorlichting over afvalstoffen en milieu;
 • het analyseren van de (effectiviteit van de) inzameling van afvalstoffen;
 • het bevorderen van duurzame afvalverwerking (zoals afvalscheiding);
 • het ontplooien van alternatieve wijzen van inzameling (zoals lediging op verzoek en centraal inzamelen);
 • het verbeteren van de dienstverlening en bereikbaarheid (zoals het meldpunt en de website);
 • het uitvoeren van specifieke acties en communicatie-uitingen;
 • het bevorderen van de veiligheid van medewerkers en bezoekers;
 • de naleving van wettelijke verplichtingen en rechterlijke bevelen;
 • het beheer van de openbare ruimte en groenbeheer en advisering hierover;
 • het geven van advies aan gemeenten met betrekking tot het verlenen van (kap)vergunningen;
 • controle op de naleving van verleende vergunningen;
 • het riool- en wegbeheer;
 • het beheer van het fietsendepot;
 • het afhandelen van leveringen en bestellingen en/of het verlenen van diensten;
 • het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven en het doen van betalingen;
 • het innen van vorderingen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van;
 • die vorderingen alsmede andere activiteiten van intern beheer;
 • het verzorgen van het transport van te leveren goederen en diensten naar de betrokkenen;
 • het onderhouden van contacten door de verantwoordelijke met de afnemers of leveranciers;
 • het organiseren van de ontvangst en verzending van de documenten;
 • de behandeling, de aanmaak, de afdoening en archivering van documenten;
 • de interne controle en beveiliging;
 • verantwoording aan opdrachtgevers en de aandeelhouder (gemeente Doetinchem).

Grondslag voor verwerking

Buha bv verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van haar dienstverlening. De gerechtvaardigde belangen van het Buha bv zijn:

 • het behalen van haar bedrijfsdoelen;
 • de verbetering van de (kosten)efficiëntie van de dienstverlening in het kader van afvalinzameling en het beheer en onderhoud van de openbare ruimte;
 • het ondernemersbelang van Buha bv;
 • de promotie van werkzaamheden en activiteiten.

Indien (een deel van) de verwerking is gebaseerd op toestemming zal op een separate wijze de volgende aanvullende informatie aan u worden verstrekt:

 • voor welke persoonsgegevens uw toestemming geldt;
 • voor welk doel de toestemming wordt gegeven;
 • met welke partijen uw persoonsgegevens zullen worden gedeeld.

U heeft het recht om uw eerder gegeven toestemming op ieder moment in te trekken. Dat kunt u doen door een e-mail te sturen naar ons Meldpunt Privacy via a.nas@doetinchem.nl. Indien u uw toestemming intrekt zal Buha bv vanaf dat moment uw persoonsgegevens die op deze grondslag zijn verwerkt niet meer verwerken. De persoonsgegevens die tot de intrekking zijn verwerkt blijven rechtmatig verwerkt. Uw persoonsgegevens die op basis van een andere grondslag worden verwerkt zullen nog wel verwerkt worden.

Derden

De gemeente Doetinchem is enig aandeelhouder in Buha bv. De gemeente Doetinchem verstrekt persoonsgegevens aan Buha bv ten behoeve van de taken die in opdracht van de gemeente worden uitgevoerd. De gemeente Doetinchem heeft met Buha bv een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de regels en voorschriften omtrent het gebruik van de persoonsgegevens zijn vastgelegd.

Daarnaast kan Buha bv voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden aan wie in dat kader uw persoonsgegevens kunnen worden verstrekt. Uw persoonsgegevens kunnen bijvoorbeeld worden verstrekt aan partijen die betrokken zijn bij de het beheer en onderhoud van de openbare ruimte, het onderhoud van ICT systemen en de afhandeling van uw verzoeken en/of meldingen of onderzoeken. Deze derden zullen deze gegevens uitsluitend verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden. Buha bv heeft met deze derden een verwerkersovereenkomst gesloten waarin afspraken zijn vastgelegd over de wijze waarop met de persoonsgegevens mag worden omgaan. Zo is onder meer afgesproken dat de persoonsgegevens geheim moeten worden gehouden en adequaat moeten worden beveiligd. Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan derden als we dat wettelijk verplicht zijn. Zo kunnen opsporingsambtenaren gegevens bij ons opvragen.

Uw persoonsgegevens zullen door Buha bv niet aan derden worden verstrekt voor commerciële of ideële doeleinden.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang dat noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden en in overeenstemming met de wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht en de archiefwet.

Beveiliging

Buha bv neemt de beveiliging van uw persoonsgegevens serieus en heeft daarom maatregelen genomen om, onder meer, te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. Dit beveiligingsbeleid wordt periodiek geëvalueerd en indien nodig aangepast.

Uw rechten

Een verzoek met betrekking tot uw recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de afvalinzameling en het beheer van de openbare ruimte kunt u richten Buha bv, Postbus 9020, 7000 HA Doetinchem of digitaal aan info@buha.nl.

Buha bv heeft een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aangesteld. Dit is iemand die binnen de organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Wet politiegegevens (Wpg).

Mevr. A.M.M. Nas
a.nas@doetinchem.nl
(0314) 399 514

Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door Buha bv, neem dan contact met ons op. We zullen in overleg proberen een oplossing te vinden. U heeft niettemin altijd het recht om een klacht in te dienen bij de functionaris gegevensbescherming (FG) of de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Buha bv kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Buha bv raadt u aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Datum laatste wijziging: 31 maart 2021