Een strategisch en communicatief sterke teambuilder. Vertrouwenwekkend en verbindend. Relatiegericht en politiek sensitief.

Buha bv

Gemeente Doetinchem is met ruim 59.000 inwoners de vijfde stad van Gelderland en centrumgemeente van de regio Achterhoek; een regio waar ontspannen leven en een groene omgeving samengaan. Buha bv is in dit kader verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte van de gemeente Doetinchem.

Vanuit de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Doetinchem is de volgende missie door Buha geformuleerd:


"Buha is een krachtige kennis- en uitvoeringspartner. Samen met onze partners staan wij voor een duurzame en klimaatbestendige openbare ruimte. Als publieksbedrijf wil Buha het leven van inwoners verbeteren door een passende, duurzame dienstverlening in de openbare ruimte. Buha is trots op haar sociale gezicht en wil midden in de samenleving staan. In de regio werken we samen met partners om elkaar te versterken."


Buha is een belangrijke schakel in de uitvoering in de openbare ruimte in Doetinchem. En op onderdelen voor andere gemeentelijke opdrachtgevers. De taken die Buha in het beheer van de openbare ruimte uitvoert hebben tot doel een schone, hele en veilige buitenruimte. Daarnaast ondersteunt en adviseert Buha gemeente Doetinchem bij de opdrachtformulering, beleids- en projectontwikkeling en uitvoering van diverse gemeentelijke taken op het terrein van afvalinzameling en het schoonhouden van de openbare ruimte, beheer gemeentelijke accommodaties, handhaving Algemene Plaatselijke Verordening, begraven, parkeerbeheer, ontwikkeling en beheer gemeentelijke infrastructuur en onderhoud openbare ruimte. Bij de uitvoering van haar taak probeert Buha zoveel als mogelijk bij te dragen aan de bevordering van brede arbeidsparticipatie en sociale werkgelegenheid en het nastreven van duurzame innovaties.

Er werken zo’n 150 medewerkers bij Buha. Zij zijn verdeeld over clusters. De samenstelling van deze clusters bestaat grofweg uit de meer op bedrijfsvoering georiënteerde expertises en de dienstverlening in de buitenruimte waarbij op onderdelen de positionering ook nog geëvalueerd zal worden. Hieronder het organogram:

Organogram Buha bv

Het managementteam van Buha bestaat naast de directeur-bestuurder uit twee managers, een concerncontroller en een accountmanager. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor de bewaking van opdrachtgever- en opdrachtnemerrelatie en de voortgang van de samenwerkingsovereenkomst. Het beleid van de gemeente Doetinchem is het vertrekpunt voor deze overeenkomst. In een jaarlijkse monitor legt Buha B.V. verantwoording af aan de gemeente. 

Functie omschrijving

De ideale kandidaat voelt zich thuis in een uitvoeringsorganisatie en heeft kennis van en affiniteit met het complexe speelveld van de buitenruimte en de gemeentelijke context. Een flexibele en betaalbare organisatie is en blijft een belangrijke randvoorwaarde daarbij, evenals het blijven borgen van de kwaliteit van de organisatie. Het vraagt van de directeur-bestuurder politieke lenigheid en affiniteit met lokale, bestuurlijke vraagstukken. Centraal staat een sterk ontwikkelgerichte en motiverende persoon die op basis van natuurlijk en coachend leiderschap anderen weet mee te nemen in de gekozen richting en gericht is op de lange termijn. De directeur is ook in staat om op basis van een goed ontwikkelde politiek-bestuurlijke sensitiviteit het bestuur in genoemde ontwikkeling mee te nemen en te committeren. Een goed oor voor de bestuurlijke wensen ten aanzien van een toekomstbestendige organisatie en een scherpe doorvertaling naar (financiële) doelstellingen voor de organisatie horen daarbij. Omdat de kwaliteit van de in- en externe samenwerking van cruciaal belang is voor het effectief functioneren, is het belangrijk dat de directeur-bestuurder een zichtbare en aanspreekbare netwerker is, die samenwerking urgent maakt en een warm hart toedraagt. Om deze uitdagende functie in bovengenoemde context adequaat te kunnen vervullen, ligt de uitdaging vooral in het bieden van balans op de volgende domeinen:


Leiden én anderen laten schitteren

Biedt heldere kaders waarbinnen ruimte wordt geboden aan professionals en waarbij talenten worden herkend en ingezet. Stimuleert professionele ontwikkeling van alle medewerkers. Geeft duidelijkheid wanneer de situatie daarom vraagt en stuurt bij wanneer besluitvorming achterwege blijft.

Externe én interne oriëntatie

Naast een interne oriëntatie op bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling, is zij/hij zich bewust van invloeden en behoeften van buiten. Heeft oog en oor voor de wensen vanuit het primaire proces en de stakeholders binnen en buiten de organisatie. Weet deze te vertalen in beleid en concrete acties die bijdragen aan het realiseren van de doelen van de gemeente Doetinchem. Is goed in staat om collectieve verantwoordelijkheid en ambitie te stimuleren binnen de organisatie.

Authentiek én aanpassend vermogen

‘Zeggen wat je denkt en doen wat je zegt’. Toont lef, durft nieuwe wegen in te slaan en weet daarbij de juiste mensen te betrekken en te inspireren. Vanuit de trots op en besef van de rol van goede bedrijfsvoering binnen de gemeentelijke organisatie, wordt bijgedragen aan vernieuwing en innovatie. Het creëren van ruimte voor oplossingen die bijdragen aan een meer moderne en slagvaardige organisatie, is daarbij het uitgangspunt.

Analytisch vermogen én empathie

Komt snel tot de kern van een vraagstuk: pelt als het ware de ui af, houdt overzicht en kan informatie snel en goed overbrengen. Voelt onderstromen van nature aan en maakt deze bespreekbaar.

Realisatiekracht én terughoudendheid

Communicatief sterk, luistert, inspireert, creëert betrokkenheid voor keuzes, heeft oog voor diversiteit en overbrugt verschillen. Kenmerkend is dat zij/hij veerkrachtig, oplossingsgericht en besluitvaardig is.
Handelt transparant en hands-on. Er is daadkracht nodig om de organisatie mee te nemen in een leerklimaat door het stimuleren van experimenten, maar ook terughoudendheid wanneer belangen, verhoudingen en risico’s daarom vragen.

Opdracht

De gemeente Doetinchem is enige aandeelhouder en opdrachtgever voor de organisatie. Het eigenaarschap (aandeelhouderschap) en bestuurlijk opdrachtgeverschap is in twee bestuurlijke portefeuilles binnen het college van burgemeester en wethouders van de gemeente belegd. Daarnaast is er een ambtelijk opdrachtgever die vanuit de politiek bestuurlijke ambitie enerzijds en de vertaling naar inzet van ambtelijke capaciteit en samenwerking anderzijds, een belangrijke partner voor Buha is.

In deze context opereert de directeur-bestuurder op het snijvlak tussen gemeente, partnerorganisaties en inwoners. Zij/hij ziet erop toe dat er voldoende checks and balances aanwezig zijn om ervoor te zorgen dat de bestuurlijke ambitie wordt gerealiseerd en dat daarin een proactieve samenwerking met de gemeente Doetinchem plaatsvindt. 

Samen met twee managers en de controller geeft zij/hij leiding aan de organisatie. De directeur is ook leidinggevende van de P&O adviseur, de accountmanager, de communicatiespecialist en de managementassistent. In haar/zijn rol als WOR-bestuurder investeert de directeur-bestuurder in een goed samenspel met de medezeggenschap. Zij/hij heeft daarbij oog voor balans tussen autonoom functioneren en het samen optrekken met het bestuur van de gemeente Doetinchem waarbij rolvastheid en een transparante (management)informatieverstrekking een belangrijk uitgangspunt is. 

Profiel

De directeur van Buha B.V. is een energiek mensenmens die beschikt over een goed moreel kompas en strategisch vernuft. Iemand die graag samenwerkt, toegankelijk, open en positief is, met focus op mensen, relaties en resultaat. Zij/hij kan goed relativeren en heeft een scherp gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.

Eisen

Om succesvol invulling te kunnen geven aan deze functie zijn de volgende kaders en eigenschappen heel belangrijk:

 • WO werk- en denkniveau.
 • Ruime managementervaring in complexe organisaties waarin professionaliteit, kwaliteit en dienstverlening centraal staan.
 • Ervaring in het initiëren en bewaken van beleidsprocessen en organisatieontwikkeling.
 • Verbindende leiderschapskwaliteiten met een bewezen trackrecord in gedragsontwikkeling. Zowel teambuilder als iemand die zaken voor elkaar krijgt.
 • Aantoonbare ervaring met veranderprocessen in grote organisaties.
 • Het vermogen om een verbindende positie in te nemen in een politiek-bestuurlijke omgeving. 
 • Transparant in intenties, verwachtingen en communicatie daarover.
 • Inhoudelijk en conceptueel sterk, een strategische denker maar ook doener.
 • Verbindende leiderschapskwaliteiten en veranderkundige bagage c.q. affiniteit met HR-aspecten.

Competenties

 • Verbinden (relatiegericht)
 • Bestuurs- en organisatiesensitiviteit
 • Proactief, daadkrachtig, en flexibel
 • Empathisch vermogen
 • Strategisch en analytisch denkvermogen

Aanbod

Afhankelijk van opleiding en ervaring bedraagt het salaris maximaal € 8.076,- bruto per maand obv een 40-urige werkweek (CAO GEO services). Daarnaast kent de organisatie een eigentijds arbeidsvoorwaardenpakket, zoals onder meer een individueel keuzebudget van 13,44%. Het betreft een arbeidsovereenkomst voor de duur van in eerste instantie een jaar. Bij wederzijdse tevredenheid wordt deze omgezet naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. 

Procedure

Contactpersoon voor deze procedure is Marcella Rijkschroeff, partner bij bureau Rieken & Oomen. Na een voorselectie door het bureau vindt een voordracht van kandidaten plaats aan de opdrachtgever. De sollicitatieprocedure bij de opdrachtgever bestaat uit een eerste en tweede (verdiepende) ronde met een selectie- en adviescommissie, bestaande uit vertegenwoordiging vanuit het college van burgemeester en wethouders, én een afvaardiging vanuit het management en de Ondernemingsraad. Voorafgaand aan de tweede ronde wordt een meeloopdag georganiseerd en een DISC-profiel opgesteld.

Procedure

Voor nadere informatie over het profiel en de procedure kunt u contact opnemen met Marcella Rijkschroeff van Rieken en Oomen, telefonisch bereikbaar op (030) 293 0144. Uw sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk 24 februari 2023. Solliciteren kan via de website van Rieken en Oomen: https://www.riekenoomen.nl/vacatures/directeur-bestuurder-buha(externe link)