Stedelijk baggerwerk Doetinchem

In de gemeente Doetinchem gaan we een groot aantal sloten en vijvers baggeren. In totaal verwijderen we ongeveer 28.000 m³ bagger uit de watergangen. Deze werkzaamheden worden in opdracht van het waterschap Rijn en IJssel en de gemeente Doetinchem uitgevoerd.

Wat is bagger?

Op de bodem van iedere sloot of waterpartij verzamelt zich in de loop der tijd een organische laag: bagger. Bagger vormt zich onder andere uit gevallen blad, plantenresten en zwerfvuil.

Waarom baggeren?

Deze organische laag wordt steeds dikker met als gevolg dat de beek, sloot of waterpartij steeds ondieper wordt. Om te voorkomen dat ze te ondiep worden of helemaal dichtslibben moeten de watergangen worden gebaggerd.

Er zijn twee belangrijke reden om te baggeren:

  • waterkwantiteitsredenen: het bevorderen van de doorstroming van water;
  • waterkwaliteitsredenen: het bevorderen van het watermilieu.

Waterkwantiteit

Sloten en andere watergangen voeren water aan in droge perioden. En andersom, bij heftige regenval voeren de sloten en overige watergangen het overtollige water uit de omgeving af. De doorstroming van water wordt belemmerd door bagger. Een ondiepe sloot of watergang kan minder water afvoeren, wat in extreme situaties tot overstromingen kan leiden.

Waterkwaliteit

Ook het watermilieu in de sloot en andere watergangen heeft baat bij baggeren. In een ondiepe sloot of vijver kan een kleine laag water bij warm weer slechts een beperkte hoeveelheid zuurstof opnemen. Vissterfte en stank kunnen hiervan het gevolg zijn.

Maar ook bij vorst kan een ondiepe sloot of andere watergang voor problemen zorgen. Als het water bevriest is het belangrijk dat er onder de ijslaag nog een bepaalde hoeveelheid water aanwezig is voor de vissen om te overwinteren.

Daarnaast zitten in de bagger soms veel voedingstoffen opgeslagen. Deze komen vanuit de bagger langzaam in het water terecht. Zo kan bagger een bijna onuitputtelijke voedingsbron zijn voor bijvoorbeeld (blauw)algen. Door te baggeren halen we dus ook een deel van de voedingstoffen weg.

Wat doen we met de bagger?

Op plekken waar voldoende ruimte is (in het buitengebied) verspreiden we de bagger in principe op de kant op de aan het water grenzende percelen.

Daar waar dit niet mogelijk is (met name in het stedelijk gebied) doen we dat niet. Daar voeren we de baggerspecie af met vrachtwagens of door middel van een drijvende leiding naar depots of andere verwerkingslocaties. De bagger in Doetinchem is onderzocht en een groot gedeelte daarvan is schoon genoeg voor verwerking in depots. Een deel van de baggerspecie wordt verwerkt in een weilanddepot ten noorden van de Liemersweg. In het weiland depot kan de baggerspecie indrogen. Na indroging wordt de baggerspecie verwerkt in het perceel en wordt het weiland weer ingezaaid. Medio 2019 wordt het weilanddepot ontmanteld.

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

De werkzaamheden duren van oktober 2018 tot en met maart 2019. De precieze planning is mede afhankelijk van  weersomstandigheden en/of onvoorziene omstandigheden.

Met wie werken we samen?

De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemersbedrijf Gerwers.